iark

Vi er i kontinuerlig utvikling - samarbeid er vår metode

Kunnskap flytter fjell. Vår endringsdyktighet og evne til å identifisere behov - til beste for våre samarbeidspartnere - er en avgjørende forutsetning for å utvikle bærekraftige, helhetlige løsninger og arbeidsplasser.

Våre tre
fokusområder:

Håndverk og design - kvalitet i gjennomføring

Av alle spennende ingredienser i et vellykket prosjekt står design som en elementær bestanddel. Design berører mange faser av prosjektet. Solide og godt forankrede designprosesser er derfor avgjørende for et vellykket resultat som møter kundens behov, er bærekraftig og samtidig involverer, engasjerer og begeistrer.

En designprosess

Ordet design kan virke utslitt, og kan for mange forbindes med estetikk og staffasje, men design er først og fremst en metode og evne til å analysere, avdekke behov, løse utfordringer og problemstillinger. En designprosess involverer en rekke faser og verktøy hvor vår primære målsetting alltid er å ende opp med en konseptuell, innovativ og bærekraftig løsning.

Derfor anser vi i IARK designprosessen som et grunnfjell i våre prosjekter.

IARK ønsker å skape prosjekter som ikke bare er i tråd med kundens forventninger, men også gjenspeiler deres identitet, er innovative og begeistrer. For å komme dit kreves det gjennomarbeidede løsninger som er forankret i et godt designkonsept. Konseptet er rammeverket for prosjektet, og gir en rettesnor for valg videre i prosjektets ulike faser. Sammen gir det et helhetlig resultat med en tydelig identitet. Et resultat som inspirerer ansatte og bidrar til verdiskapning for organisasjonen.

I en bransje i rask endring mot en mer sirkulær utvikling for å møte klimautfordringene, er vi overbevist om at solide prosesser og designfaglig kompetanse blir enda viktigere.

Vår designmessige tilnærming skal være i tråd med IARKs egne bærekraftsmål, der fokus på ressursbruk, ombruk og resirkulering er elementære aspekter. Vi er nysgjerrige og søker kontinuerlig ny innsikt og kompetanse for å være fremme i skoene i møte med denne utviklingen.

Med gode designmetoder og prosesser identifiserer vi utfordringer, skaper nye ideer og løser problemer som bringer prosjekter og bransjen fremover. Vi omfavner ny teknologi som kan bidra positivt til å løse oppgavene, og som kan være med å utvikle vår kompetanse og forståelse videre.

IARK består av interiørarkitekter og designere som alle ønsker å skape inspirerende og bærekraftige prosjekter med mening, både for kunden og fremtiden. For å oppnå dette går veien alltid via en god designprosess som beriker vår arbeidshverdag underveis og senere arbeidshverdagen til våre kunder.

Sirkulært interiør og materialer - vårt miljøansvar

Vi vet alle at ressursbruken må ned. Som interiørarkitekter beskriver vi store mengder materialer og inventar. Vi har et ansvar. Hvordan vi bruker og utnytter våre felles ressurser er i kraftig fokus. Vi som interiørarkitekter anerkjenner vårt ansvar og søker innovative, sirkulære løsninger. Fra materialbruk til møbelvalg, utfordrer vi tradisjonelle metoder for å drive en mer bærekraftig praksis. IARK viser veien innen interiørarkitektfaget ved å prioritere sirkulær ressursbruk og bærekraft, som også betyr å gjennomgå endringsprosess fra tradisjonell praksis til en modell tilpasset fremtiden.

Vi har et ansvar. Løsningen ligger i å tenke kreativt, vi må løse oppgavene på helt nye måter. Vi må gå i ring.

Å jobbe mot full sirkulær ressursbruk.

Interiørarkitekter står overfor en viktig utfordring: Hvordan kan de balansere behovet for estetikk og funksjonalitet med bærekraft? For IARK er svaret klart: ved å omfavne en sirkulær designprosess. Dagens tilnærming til design er lineær, men for å sikre bærekraftighet for fremtiden, må vi som interiørarkitekter tenke nytt.

Vi har erkjent at vi som interiørarkitekter er en del av problemet, og har gått løs på den vanskelige oppgaven det er å endre kurs. Hvordan kan vi forandre måten vi planlegger prosessen, designer og gjennomfører våre prosjekter på? Hvordan kan vi være med å påvirke og dytte på systemet rundt oss? På møbelleverandørene? Produsentene? Gårdeierne? Utleiemeglerne? Leietakerne?

Vår oppgave som interiørarkitekter er å gi gode råd. Vi skal selvfølgelig løse oppgaven; legge til rette for funksjoner og behov, planlegge og designe unike interiør og sørge for trivsel og begeistring hos våre oppdragsgivere. I tillegg til å løse alt dette, er det beste rådet vi kan gi vår kunder at vi må komme oss inn i sirkelen og bli der. Vi i IARK må lære oss å tenke kreativt på nytt - med andre forutsetninger enn vi er vant med, men fremdeles med de samme høye ambisjonene om å skape unike interiør. Veien dit ser bare litt annerledes ut, og vi må tegne det nye kartet selv. Og vi må kanskje justere både kart og kurs underveis i prosessen. Tilpasningsdyktighet blir en nøkkelfaktor til å oppnå suksess og innfri mål.

IARK forplikter seg til å være ledende innen bærekraft, med en grundig forståelse av behovet for sirkulær materialbruk. Vår miljøgruppe har bygget en sterk kunnskapsbase og utviklet verdifulle verktøy som støtter vår visjon. Vi er ser behovet for å gå utover det kjente og utforske nye tilnærminger. 

For å realisere sine mål har IARK implementert konkrete tiltak, som å minimere materialbruk og utvinning av nye råmaterialer, planlegge modulære løsninger, øke gjenbruk og ombruk  av materialer og møbler, samt opprettholde kontinuerlig kompetanseutvikling og kunnskapsdeling internt. Vi oppsøker aktivt den nyeste utviklingen innen bærekraft og sirkulærøkonomi.

Vår visjon om bærekraft strekker seg langt utover bare ord; den reflekteres i våre handlinger og vårt engasjement for å skape rom for fremtiden, opplevelser og mennesker. Dette er veien til en mer bærekraftig fremtid for både vår bransje og samfunnet som helhet.

Arbeidsplassutvikling - en inkluderende prosess

Arbeidsplassutvikling handler ikke bare om fysisk rom, men også om å skape miljøer som fremmer samhandling, innovasjon og tilhørighet. 

Vi i IARK har forstått dette og bruker vår innsikt til å utvikle fremtidsrettede arbeidsplassløsninger og sette en ny standard for hvordan vi tenker om våre arbeidsområder.

IARK ønsker å bidra til verdiskapning for våre samarbeidspartnere. Derfor jobber vi hardt for å være ledende på arbeidsplassutvikling. Hvert år utvikler vi arbeidsplasser for flere tusen ansatte og vi har erfaring fra flere av de mest vellykkede endrings- og flytteprosessene i landet.

Bak et hvert vellykket prosjekt ligger en god prosess. Arbeidsplassutvikling handler om å ha ambisiøse visjoner og strategiske målsettinger forankret i godt gjennomførte brukerprosesser. Dette sikrer eierskap til løsningene fra ledelse til ansatte. Innsikt fra slike prosesser må tolkes inn i fysiske løsninger. På den måten kan man snakke om kontoret som et verktøy for nytekning og endring i en organisasjon. Vår jobb som tolk er uunnværlig. IARK kan bidra med å realisere et arbeidsplasskonsept som støtter individet, teamet og organisasjonen som helhet. 

«Et kontor skal være funksjonelt og godt organisert. Et kontor skal være autentisk og unikt, og et kontor skal være et sted hvor ansatte føler tilhørighet og stolthet.»

En kritisk komponent i denne tilnærmingen er et robust datagrunnlag. For å gi våre kunder de beste forutsetningene for å vurdere overgangen fra tradisjonelle løsninger til en aktivitetsbasert løsning, er innsamling og analyse av nøyaktige data essensielt. Dette datagrunnlaget gir innsikt i hvordan ansatte faktisk bruker arbeidsplassen, hvilke områder som er mest produktive, og hvor det er muligheter for effektivisering.

Ved å beslaglegge færre kvadratmeter, men samtidig maksimere bruken av tilgjengelig plass, kan bedriften redusere kostnader og øke fleksibiliteten. En aktivitetsbasert løsning støtter ulike arbeidsformer og fremmer et miljø hvor ansatte føler tilhørighet og stolthet.

En arbeidsplass er så mye mer enn bare et sted hvor man utfører en jobb. Et kontor skal være funksjonelt og godt organisert. Det skal være sted hvor vi kommer sammen, et sted for sosialisering, samhandling og innovasjon, og et sted hvor vi føler på fellesskap. Det skal være et miljø hvor vi blir inspirert og lærer, ikke bare et enkelt sted for produksjon. Kontoret er hjertet av enhver organisasjon hvor ansatte skal føle stolthet og tilhørighet. Innsikten og prosessen en benytter inn mot utformingen av et kontor er helt avgjørende for å lykkes med dette.

Vår dedikasjon til å være ledende på arbeidsplassutvikling er drevet av en lidenskap for å skape unike løsninger som ikke bare er funksjonelle, men som også uttrykker en organisasjons kultur og verdier.

IARK er ikke bare interiørarkitekter og designere; vi er tolker av data, strateger for rom, og skapere av miljøer som inspirerer og engasjerer. La oss sammen forme fremtidens arbeidsplass.